Datacenter Solutions - DCS - We make IT

Polityka prywatności

strony internetowej https://dcs-it.pl/

1) “Serwis”, to serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem https://dcs-it.pl/ oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego serwisu.

2) “Użytkownik”, to każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów i informacji Serwisu.

3) “Właściciel serwisu”, firma informatyczna o nazwie “Datacenter Solutions Michał Ziółkowski”, mieszcząca się pod adresem: Ul. Altowa 34, 02-386 Warszawa, o danych rejestrowych NIP: 524-248-74-74 | REGON 146870239, oraz podstawowym kontakcie  telefonicznym pod numerem: +48 22 300 15 59 oraz adresem Email: contact@dcs-it.pl.

1) Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji  w zakresie między innymi: informacji o profilu i działalności firmy „Datacenter Solutions Michał Ziółkowski”.

2) Po za informacjami personalnymi i biznesowymi dotyczącymi Datacenter Solutions, Użytkownik ma dostęp do szeregu innych informacji z zakresu świadczonych usług.

3) Głównym celem Serwisu jest poinformowanie Użytkowników o możliwości nawiązania współpracy.

4) Dodatkowo serwis ma służyć ułatwieniu Użytkownikom kontaktu i w uproszczony sposób zaprezentowania możliwości i zakresu kompetencji.

1) Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością Właściciela serwisu.

2) Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, i innych pozostałych elementów) są zastrzeżone.

3) Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).

4) Datacenter Solutions nie jest autorem strony, treści i układu wszelkich elementów witryny https://dcs-it.pl, a część z katalogów instalacji podlega pod prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. 03.119.1117 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) na rzecz autora Piotra Murackiego alias WEBNER® consider IT.

1) Oznaczenie https://dcs-it.pl, Datacenter Solutions, We make IT, oraz używane na stronach Serwisu oznaczenia Właściciela serwisu, tj. logotypy, banery, grafiki, teksty, są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. 03.119.1117 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).

1) Informacje zawarte w Serwisie mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji  i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu.

2) Wszelkie informacje znajdujące się w zakładce Aktualności, dostępnej pod adresem https://dcs-it.pl/aktualnosci/ są chronione prawami autorskimi (patrz § 3 – Prawa Autorskie, niniejszego regulaminu)

3) Oferty pracy, które mogą być zamieszczane w zakładce https://dcs-it.pl/oferty-pracy/, nie mogą być publikowane bez zgody Właściciela serwisu na innych stronach internetowych, stronach internetowych, portalach pracy, bez Jego pisemnej zgody.

1) Jakakolwiek korespondencja przesłana do Właściciela serwisu jest przesyłana jako korespondencja niezamówiona, niemająca w żadnym wypadku charakteru prywatnego lub poufnego. Właściciel serwisu nie ma obowiązku na nią odpowiadać. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2) Właściwymi adresami korespondencyjnymi w celu kontaktu z Właścicielem serwisu są, info@dcs-it.pl oraz contact@dcs-it.pl.

3) Właściwym adresem korespondencyjnym pocztowym w celu kontaktu z Właścicielem serwisu jest: Datacenter Solutions Michał Ziółkowski, Ul. Altowa 34, 02-386 Warszawa.

4) Wszelkie podejrzane wiadomości o wyłudzenia informacji oraz newslettery wysyłane na te adresy bez zgody Właściciela serwisu będą zgłaszane do odpowiednich organów.

1) Podczas wizyt na stronie, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane Cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji.

2) Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika.

3) Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych.

4) W przypadku wyłączenia funkcji Cookies, niektóre elementy naszej witryny internetowej mogą być niedostępne.

Polityka Ochrony Prywatności w Serwisie:

1) Właściciel serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa, oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

2) Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciela serwisu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 02.101.926 z późn. zm.) jedynie w celu współpracy.

3) Właściciel serwisu zapewnia realizację uprawnień wynikających z w/w ustawy, a w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy.

4) Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie.

5) Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.

6) Właściciel serwisu przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika zamówione komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe, po wyrażeniu przez Użytkownika zgody.

7) Właściciel serwisu zapewnia Użytkownikom możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia ich danych osobowych poprzez wysłanie stosownej prośby na adres korespondencyjny firmy, tj. Datacenter Solutions Michał Ziółkowski, Ul. Altowa 34, 02-386 Warszawa.

8) Jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, zasad bezpieczeństwa stosowanych na naszych stronach, bądź korzystania z usług Właściciela serwisu, prosimy przesyłać na adres mailowy info@dcs-it.pl.

9) Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a w szczególności nie mają zastosowania przepisy art. 66..

1) Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki prywatności oraz zobowiązanie do przestrzegania jej.

2) Zapoznanie się z Polityką prywatności jest niezbędne.

3) Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.

4) Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

5) Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu, oraz za przerwy w dostępności Serwisu.

6) Właściciel serwisu w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu.

7) Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

8) Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

9) Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

10) Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu.

11) Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

1) Dane zawarte na stronach serwisu internetowego https://dcs-it.pl/ nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

2) Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność  i sposób wykorzystania informacji podanych na stronie internetowej i nie podejmuje się ich aktualizacji. Zamieszczenia informacji na niniejszej stronie internetowej nie należy interpretować jako oferowania ubezpieczenia wówczas, gdy jest to zabronione, udzielania porad finansowych lub inwestycyjnych, ani rekomendacji o jakimkolwiek charakterze, a na informacjach zamieszczonych na stronie internetowej nie należy się opierać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie odbiegać od opinii, oczekiwań lub stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych na stronie internetowej.

3) Niektóre informacje podane na stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji.

4) Niniejsza strona internetowa zawiera linki hipertekstowe do innych stron internetowych. Właściciel serwisu nie zapoznał się oraz nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych.

5) Właściciel serwisu zakazuje rozpowszechniania, modyfikowania czy innego przetwarzania materiałów, wizerunków osób uczestniczących w wideo-rozmowie, treści rozmów, obrazu i dźwięku oraz dóbr podlegających samodzielnej ochronie prawnej bez uzyskania zgody Właściciela serwisu, chyba że związane będzie to z realizacją praw i obowiązków Klienta lub drugiego Uczestnika rozmowy wynikających z obowiązujących przepisów.

6) Wykorzystanie w jakikolwiek sposób przez Użytkownika materiałów zamieszczonych na Portalu https://dcs-it.pl/, w tym ich publiczne udostępnianie, rozpowszechnianie, przesyłanie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów, chyba że związane będzie to z realizacją praw lub obowiązków Klienta/ drugiego uczestnika rozmowy wynikających z obowiązujących przepisów.

7) Informacje zaprezentowane na niniejszej stronie internetowej nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży papierów wartościowych, inwestowania w papiery wartościowe, lub obrotu papierami wartościowymi, ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia papierów wartościowych, inwestycji w papiery wartościowe, lub obrotu papierami wartościowymi na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w innej jurysdykcji.

Podstawowe zagrożenia związane z korzystaniem z usług w sieci Internet – w tym usług oferowanych przez Właściciela serwisu w ramach elektronicznych kanałów dostępu – to:

1) Podszywanie się w celu wyłudzenia informacji,

2) Działanie złośliwego oprogramowania,

3) Niechciana poczta – spam.

4) Zagrożenia dotyczą nie tylko komputerów, ale też innego sprzętu przenośnego, np. smartfonów, tabletów.

5) Phishing – to wyłudzanie danych umożliwiających dostęp do danej usługi (loginu, hasła, PIN), numerów kart kredytowych itp. Najczęściej są to fałszywe powiadomienia imitujące komunikaty z instytucji rozsyłane drogą elektroniczną, w których nakłania się użytkowników do zalogowania na spreparowane strony internetowe naśladujące oryginalne. Celem jest przechwycenie danych dostępowych.

6) Złośliwe oprogramowanie – takie programy, które są wykorzystywane w celach przestępczych lub mają na celu wyrządzenie szkody użytkownikowi. Należą do nich m.in. wirusy komputerowe i oprogramowanie szpiegujące.

7) Wirus komputerowy to oprogramowanie złośliwe, które przenosi się poprzez zapis zainfekowanego pliku na nośniku danych np. dysku twardym, pendrive. Celem wirusa jest kradzież lub usunięcie danych, zakłócenie pracy urządzenia lub przejęcie kontroli nad komputerem. Najczęściej do zarażenia wirusem elektronicznym dochodzi po pobieraniu plików z niezaufanego źródła internetowego lub otwarciu załącznika w poczcie elektronicznej.

8) Program szpiegujący – to taki, który w sposób ukryty monitoruje i przesyła dane o użytkowniku do przestępcy. Może gromadzić i przekazywać zarówno dane umieszczone na urządzeniu jaki i śledzić nasze działania np. ruchy myszką, tekst wpisywany z klawiatury.

9) Niechciana poczta lub spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Często przenoszą wirusy komputerowe, oprogramowanie szpiegujące, odnośniki do złośliwych lub fałszywych stron.

1) Każdy użytkownik serwisu powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (ang. firewall). Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu. Producenci programów starają się eliminować takie zagrożenia za pomocą aktualizacji.

2) Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp., – powinny być zabezpieczone. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt.

3) Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto się skontaktować z nadawcą np. telefonicznie.

4) Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów anty-phishing’owych czyli narzędzi, które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.

5) Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Nie zalecamy instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.

7) Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

Preferencje prywatności

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej może ona przechowywać informacje za pośrednictwem przeglądarki z określonych usług internetowych, zazwyczaj w postaci plików cookie. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje prywatności. Warto zauważyć, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na wyświetlanie treści naszej strony internetowej.

Pełne informacje na temat prywatności znajdują się w Polityce prywatności.

Na potrzeby optymalizacyjne i bezpieczeństwa korzystamy z Cloudflare.
Wymagane
Włącz / wyłącz kod śledzenia Google Analytics.
Włącz / wyłącz funkcjonalność Google Fonts.
Włącz / wyłącz funkcjonalność Google Maps.
Włącz / wyłącz wyświetlanie osadzanych plików wideo.
 
 
Niniejsza strona korzysta z plików Cookie. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, zgadasz się na używanie plików cookie.